JPush - Step2 - CreateApp

JPush - Step2 - CreateApp