Chabot dynamic - Responses configuration - v18

Chabot dynamic - Responses configuration - v18