SAP HANA DB Data store configuration

SAP HANA DB Data store configuration