InParameters GAM LDAP sample - v18

InParameters GAM LDAP sample - v18